راهنما / 4idea.ir / سوالات عمومی
چه کسانی امکان استفاده از این سایت را دارند؟

تمامی افرادی که به اینترنت دسترسی دارند حتی اگر در Allinone.ir  حساب شخصی ندارند. الیته در صورتیکه با حساب شخصی خود در این سایت پیشنهاد ثبت کنید از امتیازات بیشتری نسبت به پیشنهاد بی نام بهره مند می شوید.