راهنما / randomset.ir / شروع کار با Randomset
آیا می توانیم از لیست خودمان داده های تصادفی بسازیم؟

بله.برای این کار از صفحه اول، "ساخت لیست تصادفی اختصاصی" را انتخاب کنید و لیست خودتان را تعریف کنید. البته می توانید از "ساخت گروه های تصادفی اختصاصی"  برای ساخت چند گروه مجزا از لیست خودتان، استفاده کنید.