راهنما / redpad.ir / کار
چگونه کار جدید تعریف کنیم؟

ابتدا تیمی که کار باید در آن تعریف شود، را انتخاب کنید سپس با استفاده از دکمه کار جدید، کار را تعریف کنید.