راهنما / aurl.ir / شروع کار با Aurl
چگونه از لینک کوتاه شده توسط دیگران می توانیم استفاده کنیم؟

در صورتیکه لینک به اشتراک گذاشته شده، رمز نداشته باشد، با وارد کردن آدرس اینترنتی مورد نظر می توانید به لینک اصلی هدایت شوید و در صورتی که رمزی بر روی آن قرار داده شده، بعد از وارد کردن آدرس، در صفحه مشخص شده رمز را وارد نمایید و به لینک اصلی انتقال پیدا می کنید.