راهنما / aurl.ir / شروع کار با Aurl
در چه مواردی می توانیم از این سایت استفاده کنیم؟

انتقال یک لینک بلند به شخصی دیگر.
استفاده از لینک کوتاهتر به جای لینک بلندتر در شبکه های اجتماعی و سایت و وبلاگ.