راهنما / aurl.ir / اطلاعات تکنیکی
چه لینک هایی را می توانیم کوتاه کنیم و به اشتراک بگذاریم؟

در استفاده از این سیستم هیچ محدودیتی در نوع لینک وجود ندارد. سیستم به طور خودکار لینک هایی که معتبر هستند را تشخیص داده و امکان اشتراک این لینک را به شما می دهد.