راهنما / aurl.ir / اطلاعات تکنیکی
Qr چیست و چه کاربردی دارد؟

برای استفاده سریع تر و راحت تر در دستگاه هایی مانند موبایل، کد Qr  هر لینک نمایش داده می شود که با استفاده از یک Qr Scanner  می توان مستقیما به لینک دسترسی پیدا کرد.