راهنما / colorland.ir / رنگ
رنگ سال چیست؟

موسسه Pantone  هر سال، رنگ مخصوص آن سال را معرفی می کند که این رنگ مبنای طرح و مد همان سال می باشد. در این قسمت با این رنگ آشنا می شوید.