چرا بعد از زدن دکمه ارسال ، متن ارسال نمی شود؟


در تمام مراحل پیغام هایی در مورد ایراد به وجود آمده نمایش داده می شود.