چه متن هایی را می توانیم ارسال کنیم؟


امکان ارسال انواع متن ها در این سیستم  وجود دارد.