آیا امکان ارسال چند پست به طوز همزمان وجود دارد؟


فغلا امکان ارسال یک پست در هر لحظه وجود دارد.