چگونه چک لیست جدید اضافه کنیم؟


بعد از وارد شدن به بخش چک لیست، با کلیک بر روی ساخت چک لیست، تیتر و ایتم های چک لیست را وارد نمایید.