چگونه چک لیست را حذف کنیم؟


بر روی دکمه حذف چک لیست کلیک نماید تا چک لیست حذف شود.