چگونه یادداشت جدید اضافه کنیم؟


هر یادداشتی را به یک گروه یادداشت اضافه کنید در صورتیکه گروه یادداشتی ندارید ابتدا به ساخت آن اقدام کنید و سپس یک یادداشت جدید تعریف کنید