چگونه تیم جدید ایجاد کنیم؟


در بخش تیم، گزینه "ساحت تیم جدید" را کلیک نمایید وعنوان و شرح ان را وارد کنید.