چگونه کاربر جدید به تیم اضافه کنیم؟


ابتدا تیم را انتخاب نمایید و سپس با استفاده از دکمه مربوطه کاربر جدید را به تیم اضافه نمایید. ابتدا نام مستعاری کاربر در Allinone.ir  را وارد کرده و حق دسترسی او را انتخاب کنید.