حق دسترسی چیست؟


برای هر کاربر در تیم از طرف معرف یکسری حق دسترسی تعریف می شود که فقط در این موارد امکان تغییر در تیم را خواهد داشت مثل افزودن و حذف کردن اعضای گروه، افزودن و حذف کردن کارها و تائید انجام کارها.