چگونه تیم را حذف کنیم؟


ابتدا باید تمام اعضای تیم مربوطه حذف شوند سپس با استفاده از دکمه حذف در بخش نوار بالای هر تیم، ، می توان تیم حذف کرد.