چگونه کار جدید تعریف کنیم؟


ابتدا تیمی که کار باید در آن تعریف شود، را انتخاب کنید سپس با استفاده از دکمه کار جدید، کار را تعریف کنید.