آیا می توانیم قوانین کسب امتیاز را مشاهده کنیم؟


توضیحات امتیاز کاربر دریافت کننده
فعال کردن بخش 50+ تمام کاربران
سوال رای مثبت بگیرد 5+ سوال کننده
پاسخ رای مثبت بگیرد 10+ پاسخ دهنده
انتخاب پاسخ به عنوان "بهترین پاسخ" 15+ پاسخ دهنده
انتخاب پاسخ به عنوان "بهترین پاسخ" 2+ تائید کننده
اصلاح سوال 2+ اصلاح کننده (کاربر سوال کننده شامل این امتیاز نمی شود)
رای منفی به پاسخ 1- رای دهنده
رای منفی به پاسخ 2- پاسخ دهنده
رای منفی به سوال 2- سوال کننده