بالا رفتن امتیاز چه نفعی برای کاربر دارد؟


  • به دست آوردن حق دسترسی های بیشتر برای کاربر با توجه به امتیاز
  • نمایش کاربران با بیشترین امتیاز،  به عنوان کاربران برتر
  • افزایش اعتبار حرفه ای کاربر در بین دیگران در نتیجه افزایش احتمال مشارکت در سوال ها و جواب ها با رای و تائید پاسخ

 

enlightened حق دسترسی :  آیا می توانیم لیست تمام حق دسترسی ها را مشاهده کنیم؟

enlightened قوانین کسب امتیاز : آیا می توانیم قوانین کسب امتیاز را مشاهده کنیم؟