آیا می توانیم قوانین کسب جام را مشاهده کنیم؟


توضیحات برنز نقره طلا کاربر دریافت کننده
اولین سوالی که لایک دوم را بگیرد کنجکاو - - سوال کننده
اولین جوابی که لایک دوم را بگیرد جواب اولی - - پاسخ دهنده
اولین پذیرش جواب به عنوان بهترین پاسخ دانش آموز - - سوال کننده
اولین رای مثبت به سوال یاور - - رای دهنده
اولین رای منفی به جواب منتقد - - رای دهنده
سوالی که لایک بگیرد
(تعداد لایک)
سوال خوب
(5)
سوال مهم
(10)
سوال فوق العاده
(100)
سوال کننده
بازدید از سوال
(تعداد بازدید)
سوال قابل توجه
(100)
سوال محبوب
(1000)
سوال اساسی
(100000)
سوال کننده
افزودن سوال به لیست مورد علاقه ها
(تعداد افزودن به لیست)
سوال زمینی
(5)
سوال مریخی
(25)
سوال خورشیدی
(150)
سوال کننده
جواب تائید شده که لایک بگیرد
(تعداد لایک)
- استاد
(30)
استاد تمام
(70)
پاسخ دهنده
جوابی که لایک بگیرد
(تعداد لایک)
جواب خوب
(10)
جواب دقیق
(25)
جواب عالی
(200)
پاسخ دهنده
تعریف تگ جدید
(تعداد تگ)
تازه کار
(1)
نوآور
(20)
تگ ساز
(50)
سوال کننده
استفاده از تگ
(تعداد تگ)
منظم
(10)
دقیق
(50)
سازمان دهنده
(300)
سوال کننده
لایک
(تعداد لایک)
- وظیفه شناس
(200)
مسئول
(500)
رای دهنده
افزودن  نظر
(تعداد نظر)
حاشیه نویس
(20)
شارح
(500)
مفسر
(1000)
نظر دهنده
ویرایش سوال
(تعداد ویرایش)
غلط گیر
(1)
ویرایشگر
(20)
سردبیر
(100)
اصلاح کننده
(کاربر سوال کننده شامل این جام نمی شود)
پیشنهاد بخش جدید - - پیشرو پیشنهاد دهنده
فعالیت در مرحله بتا - دستیار - کاربر فعال در بتا