"نوع دسترسی " چه کاربردی دارد؟


وقتی شما می خواهید یک لینک را به اشتراک بگذارید می توانید نوع دسترسی را هم انتخاب کنید. دو نوع دسترسی داریم:
عمومی : تمام افرادی که به لینک دسترسی دارند می توانند از این لینک استفاده کنند.
یک بار مصرف : این لینک فقط برای یک بار قابل استفاده است و بعد از آن به صورت خودکار از سیستم حذف می شود.
البته امکان گذاشتن رمز بر روی لینک ساخته شده هم وجود دارد که اختیاری است.