در چه مواردی می توانیم از این سایت استفاده کنیم؟


انتقال یک لینک بلند به شخصی دیگر.
استفاده از لینک کوتاهتر به جای لینک بلندتر در شبکه های اجتماعی و سایت و وبلاگ.