آیا امکان کوتاه کردن و به اشتراک گذاشتن چند لینک به طور همزمان وجود دارد؟


در حال حاضر امکان کوتاه کردن و به اشتراک گذاری فقط یک لینک در هر لحظه وجود دارد.