چگونه عکس به اشتراک گذاشته شده توسط دیگران را می توانیم ببینیم؟


در صورتیکه عکس به اشتراک گذاشته شده، رمز نداشته باشد، با وارد کردن آدرس اینترنتی مورد نظر می توانید عکس را مشاهده کنید و در صورتی که رمزی بر روی آن قرار داده شده، بعد از وارد کردن آدرس، در صفحه مشخص شده رمز را وارد نمایید و عکس نمایش داده می شود.