آیا امکان دانلود رسته ها وجود دارد؟


بله. در انتهای لیست رسته ها، گزینه ای برای دانلود رسته ها به صورت یکجا وجود دارد.