آیا می توانیم اصطلاحی را به این لیست اضافه کنیم؟


بله. با استفاده از دکمه اضافه کردن اصطلاح جدید می توانید اصطلاحی را پیشنهاد دهید تا بعد از بررسی به سایت اضافه شود و برای عموم قابل مشاهده باشد.