امنیت عکس به اشتراک گذاشته به چه صورت تامین می شود؟


برای اطمینان از اینکه عکس مورد نظر شما را فقط افرادی ببینند که شما آنها را تائید کرده اید، کافیست برای عکس خود از قسمت مشخص شده یک رمز انتخاب کنید و این رمز را فقط در اختیار افراد مورد اعتماد خود قرار دهید. ضمنا می توانید از حالت ‘یک بار مصرف’ استفاده کنید که در این صورت عکس شما بعد از اولین بازدید، به صورت خودکار از سیستم حذف شده و امکان مشاهده مجدد آن وجود ندارد.