تعداد معافیت ها خیلی زیاد هستند پس چرا در این بخش فقط تعداد کمی از آنها نمایش داده شده اند؟


در بخش معافیت ها سعی شده است تمامی معافیت ها توضیح داده شوند و بررسی شوند که تقریبا بجز بخش معافیت پزشکی که دارای انواع مختلفی هست باقی انواع معافیت ها به طور کامل بررسی  شده اند.
بخش معافیت پزشکی با توجه به گستردگی آن نیازمند صرف وقت و دقت بسیار در بررسی درست و کامل آن می باشد که در به روز رسانی های بعدی سایت به آن ها پرداخته خواهد شد.