در چه مواردی می توان از این سایت استفاده کنیم؟


تعریف تیم های مختلف
تعریف انواع کارها و ارجاع آن به افراد تیم
پیگیری و مشاهده مراحل انجام پروژه و تائید آن 
ارتباط بین افراد پروژه با همدیگر
تعریف چک لیست ها
ساخت یادداشت و گروه یادداشت ها