مت شمار چیست؟


مت شمار سایتی برای همه سربازها!
در مت شمار با بررسی نیازهای سربازان در دوره آموزشی و یگانی سعی شده است پاسخ های مناسبی توسط کارشناسان برای این نیازها در غالب سایت فراهم شود.
در مت شمار اطلاعتی همچون چوب خط سربازی، اخبار سربازی، آموزش های سربازی و اطلاعات اولیه در مورد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که همه سربازان باید آنها را بدانند، گردآوری شده است.

 

enlightenedورود به سایت : Matshomar.ir