چرا برخی از عناوین وضعیت سربازها با چیزی که در پادگان ما هست، فرق می کند؟


در مت شمار برای ایجاد حس نزدیکی و صمیمیت بیشتر بین مجموعه مت شمار و سربازان عزیز سعی شده است از اصطلاحات رایج میان سربازان در بخش چوب خط استفاده شود. اگر بعضی از این اصطلاحات برای شما ناآشناست یا در محل خدمت شما از اصطلاحاتی متفاوت استفاده می شود به این دلیل است که در انتخاب این اصطلاحات سعی شده است با توجه به گستردگی اصطلاحات مختلف میان سربازان در ارگان های مختلف، اصطلاحاتی انتخاب شوند که بیشترین استفاده را در بین سربازان داشته باشند و از نسبت دادن این اصطلاحات به سربازان عزیز به هیچ سربازی با هر مت خدمتی بی احترامی نشود.