چرا بعضی از اخبار، با تاخیر چند ساعته و یا حتی چند روزه در سایت نمایش داده می شوند؟


یکی از مهمترین اهداف این سایت، آگاهی دادن به سربازان و خانواده های آنان، قبل و در حین خدمت سربازی می باشد و به همین دلیل سعی شده تمام محتویات و ابزارهایی که در سایت تولید شده در همین جهت باشد. در همین راستا، انتخاب خبر های مرتبط با دوره سربازی کمی زمانبر است و گاهی با تاخیر بر روی سایت قرار می گیرد  تا از مرنبط بودن خبر با سرباز و دوره سربازی آگاهی کامل پیدا شود.