چرا بعضی از اطلاعات پادگان ها مثل آدرس یا تلفن در سایت وجود ندارند؟


با توجه به نحوه تهیه محتوای سایت، گاهی این اطلاعات در دسترس نبوده اند و برای همین بعضی از اطلاعات ناقص می باشند.