چه اطلاعاتی را می توانیم در این بخش ببینیم؟


در این بخش بعد از وارد کردن تاریخ اعزام خود می توانید چوب خط روزهای خدمت و وضعیت خدمتی خود را مشاهده کنید.در بخش وضعیت خدمتی خود اطلاعاتی همچون وضعیت فعلی مت خدمتی، درصد پیشرفت خدمت، روز شمار پایان خدمت، تعداد روزهای گذشته، تعداد روزهای باقی مانده، تعداد روزها به تفکیک روزهای هفته، تعداد روزهای مرخصی و تعداد نگهبانی ها و دنگ صبحانه خود را مشاهده کنید.همچنین می توانید از وضعیت خدمتی خود پرینت بگیرید یا عکس آن را ذخیره کنید.
اگر در بخش مشخصات اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی، ارگان خدمتی و درجه خود را وارد کنید در بخش وضعیت خدمتی اطلاعات شما ثبت خواهد شد و می توانید عکس آن را برای خود به یادگار ذخیره کنید.
در قسمت آمار مت شمار تعداد دفعات محاسبه مت و جزییات استفاده کنندگان از مت شمار به تفکیک وضعیت مت خدمتی به صورت تعداد نفرات و درصد آنها نمایش داده می شود.