چوب خط چیست؟


چوب خط اصطلاحی است که سربازان از آن برای نشان دادن ماه های گذشته خدمت سربازی خود استفاده می کنند.در مت شمار از چوب خط برای نشان دادن وضعیت خدمتی سربازان با استفاده از اصطلاحات رایج بین سربازان استفاده شده است.