چگونه از چوب خط روزهای خدمتی استفاده کنیم؟


برای اینکار تاریخ اعزام خود را وارد کنید و اطلاعات نمایش داده شده به صورت لحظه ای به روز رسانی می شوند. همچنین می توانید مدت دوره سربازی، اضافه خدمت  یا کسرخدمت خود را تغییر دهید.