آیا امکان اشتراک چند عکس به طوز همزمان وجود دارد؟


در حال حاضر امکان به اشتراک گذاری فقط یک عکس در هر لحظه وجود دارد.