آیا امکان اشتراک چند متن به طوز همزمان وجود دارد؟


در حال حاضر امکان به اشتراک گذاری فقط یک متن در هر لحظه وجود دارد.