امنیت متن به اشتراک گذاشته به چه صورت تامین می شود؟


برای اطمینان از اینکه متن مورد نظر شما را فقط افرادی بخوانند که شما آنها را تائید کرده اید، کافیست برای متن خود از قسمت مشخص شده یک رمز انتخاب کنید و این رمز را فقط در اختیار افراد مورد اعتماد خود قرار دهید. ضمنا می توانید از حالت ‘یک بار مصرف’ استفاده کنید که در این صورت متن شما بعد از اولین بازدید، به صورت خودکار از سیستم حذف شده و امکان مشاهده مجدد آن وجود ندارد.