این سایت چیست و به درد چه کسانی می خورد؟


Allinone  مجموعه ای از سایت های گوناگون در زمینه های مختلف است که به صورت یکپارچه و با پیاده سازی تعداد بسیاری سیستم مرکزی، ارتباط بین این سایت ها را میسر کرده است. برای مثال تنها با یک نام کاربری  و رمز عبور می توانید از تمام این سایت ها استفاده کنید. البته نیازی به استفاده از نام کاربری و رمز عبور برای تعداد زیادی از سایت ها نمی باشد.