این سایت چیست و به درد چه کسانی می خورد؟


این سایت برای اشتراک متن به صورت یک آدرس اینترنتی کوتاه هست. وقتی یک متن طولانی داشته باشید، ارسال آن سخت و زمانبر هست و اگر بخواهید آن را با دوستان، خانواده، همکار و... به اشتراک بگذارید، کوتاهتر بودن مزیت به حساب می آید. انواع روش ها برای انتقال یک متن وجود دارد مثل خواندن پای تلفن، ضبط کردن، ایمیل، اشتراک در شبکه های اجتماعی و ... که ممکن است متنتان درست منتقل نشود.هر شخصی که حداقل یک بار نیاز به اشتراک و ارسال یک متن طولانی داشته،  می تواند از این ابزار استفاده کند.