در چه مواردی می توانیم از این سایت استفاده کنیم؟


انتقال یک متن بلند به شخصی دیگر.
استفاده از لینک کوتاهتر به جای متن بلندتر در شبکه های اجتماعی و سایت و وبلاگ.
ذخیره متون شخصی در سیستم به همراه رمز که هیچ کس دیگر امکان بازدید از آن را نداشته باشد.