در چه مواردی می توانیم از این سایت استفاده کنیم؟


اشتراک یک عکس با  شخصی دیگر.
استفاده از لینک کوتاه به جای عکس در شبکه های اجتماعی و سایت و وبلاگ.
ذخیره عکس شخصی در سیستم به همراه رمز که هیچ کس دیگر امکان بازدید از آن را نداشته باشد.