"نوع دسترسی" چه کاربردی دارد؟


وقتی شما می خواهید یک عکس را به اشتراک بگذارید می توانید  نوع دسترسی را هم انتخاب کنید. دو نوع دسترسی داریم:
عمومی : تمام افرادی که به لینک دسترسی دارند می توانند عکس  اشتراکی شما را ببینند.
یک بار مصرف : این عکس فقط برای یک بار قابل استفاده است و بعد از آن به صورت خودکار از سیستم حذف می شود.
البته امکان گذاشتن رمز بر روی لینک ساخته شده هم وجود دارد که اختیاری است.