چرا بعد از زدن دکمه ذخیره عکس، عکس ذخیره نمی شود؟


این مشکل به چند دلیل می تواند اتفاق بیفتد:
هیچ عکسی انتخاب نشده است.
فرمت فایل انتخاب شده، عکس نیست.