چند نوع وضعیت برای کار وجود دارد؟


وضعیت های مختلفی برای یک کار وجود دارد مانند "شروع نشده"، "انجام شد"، "تائید انجام"، "متوقف شد"، "انجام می دهم"