چند نوع کار وجود دارد؟


دو نوع کار در این سیستم می توان تعریف کرد. کار یک باره که به این معنی است که کار یک بار انجام می شود و سپس تمام می شود و کار دوره ای که به این معنی است که کار باید در بازه های مختلف تکرار شود مثلا هر هفته و یا هر ماه.