چگونه به چک لیست موجود، آیتم جدید اضافه کنیم؟


بعد از انتخاب چک لیست، از بخش مربوطه  می توانید آیتم جدید به چک لیست اضافه نمایید.